Bodycare & Beauty
Van Wassenaar van Obdamstraat 2A
7441 HS  Nijverdal
Kvk nr. 80809179
BTW-id NL001287157B79

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Huid- en schoonheidssalon Bodycare & Beauty Nijverdal (BB) en een cliënt waarop BB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Salon BB zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BB zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt dient verhindering (annuleren of verzetten) voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan BB te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BB 75% van het honorarium van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag BB de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen, kan BB de afspraak annuleren en 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Bij No Show mag BB 100% van de afgesproken behandeling in rekening brengen.
BB aanvaart geen aansprakelijkheid voor vertragingen van de behandelingen dan wel latere aanvangstijd van de afgesproken behandeling.
BB moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
BB vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in de salon. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Cadeaubonnen zijn maximaal één jaar geldig voor het volledige bedrag. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per bank of per PIN-betaling te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet BB voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BB neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. BB behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Europese Privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BB zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
BB is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
BB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Verder is iedere andere mogelijke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

8. Garantie
BB geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
BB heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BB meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon en de behandelende specialiste. BB moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal BB de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien BB en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of geschillencommissie.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BB het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen BB en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Chat openen
Stel hier jouw vraag...
Hallo,
Kan ik je helpen?