PRIVACYVERKLARING

 

Bodycare & Beauty, gevestigd aan
Van Wassenaar van Obdamstraat 2A
7441 HS Nijverdal
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Van Wassenaar van Obdamstraat 2A
7441 HS Nijverdal
Tel.: 0642543621

J. Mensink is de Functionaris Gegevensbescherming van Bodycare & Beauty.
Zij is te bereiken via info@bodycare-beauty.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bodycare & Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in het intake-formulier, bij correspondentie en telefonisch verkeer
– Gegevens over jouw aktiviteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bodycare & Beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens omtrent gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bodycare-beauty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bodycare & Beauty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en produkten
– Je de mogelijkheid te bieden een account te kunnen aanmaken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Bodycare & Beauty verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Bodycare & Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Bodycare & Beauty) tussen zit.

Bodycare & Beauty gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Hostnet; Provider Website en Email
– SUM-UP; pinbetalingssysteem. Om het betalen per pin-apparatuur mogelijk te maken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bodycare & Beauty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Bodycare & Beauty verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bodycare & Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bodycare & Beauty gebruikt geen cookies.
Als Social Medium gebruiken wij Facebook.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bodycare & Beauty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bodycare-beauty.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bodycare & Beauty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bodycare & Beauty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bodycare-beauty.nl

 

 

Chat openen
Stel hier jouw vraag...
Hallo,
Kan ik je helpen?